تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (SSRJB) - مقالات آماده انتشار