تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (SSRJB) - اهداف و چشم انداز