تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (SSRJB) - پرسش‌های متداول