تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (SSRJB) - واژه نامه اختصاصی