تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (SSRJB) - فرایند پذیرش مقالات