تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (SSRJB) - اصول اخلاقی انتشار مقاله