تحقیقات در علوم زیستی ورزشی (SSRJB) - اخبار و اعلانات